csenderu

Úřední hodiny v době prázdnin
2019-06-23 16:46:59

3.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 10.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 17.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 24.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 31.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 7.8.2019 10,00 – 12,00 hod. 14.8.2019 10,00 – 12,00 hod.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

skolaCharakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři je velká městská škola, založena v roce 1914. Je úplnou základní školou, která zajišťuje 630 žákům kvalitní výuku a výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

Umístění školy

Škola působí ve dvou budovách, které jsou umístěny v pěkném prostředí na Husově náměstí a v Knappově ulici. Rozdělení na dvě budovy je velmi výhodné. Žákům prvního stupně zajišťuje tvůrčí prostředí, dětem ve vyšších ročnících naopak možnost klidného studia. Ke škole patří spádové obce Velichovky, Rožnov, Hustířany, Jezbiny a Semonice. Kromě těchto obcí k nám žáci dojíždějí i z jiných míst: Černožice, Litič, Hořenice, Brod,Vestec-Zaloňov, Rasošky.

Materiální, prostorové a technické podmínky

V budově I.stupně mají žáci k dispozici počítačovou učebnu a školní družinu s kapacitou 150 žáků. V budově školy II.stupně ke zkvalitnění výuky všech předmětů slouží odborně vybavené učebny: učebna informatiky, jazyková učebna vybavena počítači, učebna fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodopisu a zeměpisu, cvičná kuchyně, školní dílna, tělocvična. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy).

V době volna a o přestávkách mohou žáci využívat prostory školy - chodby, třídy, místnost na stolní tenis, učebnu informatiky, kde mají volný přístup na internet a v letních měsících dvůr školy. Jsou jim k dispozici automaty na pití a občerstvení.

Všichni vyučující mají své kabinety vybavené knihovnami s odbornou literaturou a PC, mají volný přístup k internetu, na kopírku, tiskárnu. Společně se scházejí ve sborovně. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně Na Karlově.

Charakteristika pedagogického sboru

Na této škole pracují mladí pedagogičtí pracovníci, kteří se spojují se zkušenými pedagogy. Všichni mají potřebnou kvalifikaci. Většina učitelů se snaží dále vzdělávat, absolvovali školení počítačové gramotnosti, jazykové kurzy, semináře s tématikou týmové spolupráce. Na I. i II.stupni pracují reedukační asistentky.

Škola je v úzkém kontaktu se speciálním pedagogem a školní psychologem z PPP Náchod.

Spolupráce s rodiči

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů. Rada se schází 3x za školní rok nebo dle potřeby. Je informována ředitelstvím o činnosti školy, výsledcích vzdělání a dalším rozvojem. Rodiče mají možnost se vyjadřovat k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Rada rodičů vede samostatné účetnictví, má vlastní účet.

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, osobně či telefonicky, dle přání rodičů. Další informace mohou rodiče získat i z pravidelně aktualizovaných webových stránek školy.

Prezentace školy na veřejnosti

Činnost kroužků je pestrá a zájem o ně je mezi žáky velký. Svoji činnost prezentují i na různých akcích města, v muzeu, divadle, parku (předvánoční trhy, Betlém, Tříkrálová sbírka, letní slavnosti "Setkání v trávě"), vánoční představení v hospici v Kuksu, akademie jaroměřských škol, přehlídka zájmové činnosti školních družin, vánoční besídka pro mateřské školy, Den otevřených dveří, zápis do 1.tříd, Den matek. Děti z keramického kroužku svoji práci vystavují ve škole i v budově městského úřadu.

Protidrogová prevence

Každoročně přibývá mladých lidí závislých na drogách. Proto se protidrogová prevence stala součástí vzdělávacího procesu již od 1.ročníku. Škola klade důraz na smysluplné využití volného času dětí a nabízí tak volitelné předměty, besedy s odborníky, účastní se PEER programů, besedy s pracovnicemi Milíčova domu (volnočasové aktivity) a zájmové útvary. Kroužky školní družiny: výtvarný, keramický, dramatický, sportovní hry, aerobic, country tance, jóga, informatika. Nabídka kroužků-I.stupeň: informatika, hra na kytaru, hra na flétnu, anglický a německý jazyk, sborový zpěv, modelářský kroužek. II.stupeň: výtvarný kroužek, atletika, anglický jazyk, práce s multimedii, tvorba webových stránek, volejbal, základy práce na PC a psaní na stroji. Pedagogové se v rámci dalšího vzdělávání účastní seminářů zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů.

iskolaiskola

aktuality