csenderu

Úřední hodiny v době prázdnin
2019-06-23 16:46:59

3.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 10.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 17.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 24.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 31.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 7.8.2019 10,00 – 12,00 hod. 14.8.2019 10,00 – 12,00 hod.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych vás informovala o možnosti využití služeb speciálního pedagoga, které jsou poskytovány v podobě poradenské a speciálně pedagogické péče na naši škole.

Na co se zaměřuje činnost speciálního pedagoga:

 • Na podporu integrovaných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují péči založenou na poskytování krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních, či pomoc asistenta pedagoga.

 • Spolupracuji s ostatními speciálně pedagogickými pracovníky (jako je výchovný poradce, metodik prevence, logopedický preventista), se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC apod.), s vedením školy, s ostatními pedagogy a zákonnými zástupci.

 • Jsem k dispozici v případě dotazů a poskytování informací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit:

Žáci mohou vyhledat konzultaci:

 • Při problémech s učením, nevědí, jak se učit, nesoustředí se, při výchovných potížích a poruchách chování.

 • Individuální konzultace a podpora mimořádně nadaným a talentovaným žákům.

 • Konzultace o problémech ve třídním kolektivu, se vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

Rodiče mohou konzultovat:

 • Studijní a výchovné problémy dětí.

 • Použití metod speciálně pedagogické péče při reedukaci specifických poruch učení .

 • Metodická pomoc při realizaci domácí přípravy v domácím prostředí.

 • Doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatřeních.

 • Individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte.

Konzultace pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky jsou možné v konzultačních hodinách uvedené na webu školy nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

Náplň činnosti speciálního pedagoga:

1. Depistáž a diagnostická činnost:

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb (SVP) a žáků mimořádně nadaných, jejich zařazení do vhodného preventivního či intervenčního programu nebo speciální pedagogické péče.

 • Shromažďování údajů, analýza a jejich vyhodnocení, diagnostika speciálně vzdělávacích potřeb žáka, speciálně pedagogická diagnostika při vzdělávacích problémech žáků, stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni dle potřeb a možností školy.

 • Stanovení hlavních problémů, konzultace s učiteli a hledání řešení pro nastavení optimálních podpůrných opatřeních, mapování třídního klimatu, rizikového chování apod.

3. Reedukační a intervenční činnosti:

 • Provádění krátkodobé či dlouhodobé individuální práce se žáky při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení (speciálně pedagogická, kompenzační, stimulační, intervenční činnost).

 • Krátkodobá či dlouhodobá speciálně pedagogická činnost v hodinách speciálně pedagogické péče se žáky nebo skupinami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

 • Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření , dle potřeby navržení a realizace úprav.

 • Preventivní intervenční postupy v oblasti školního neúspěchu.

 • Intervenční podpora při realizaci plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli odborných předmětů, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka a ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy (výchovný poradce, metodik prevence, PPP, SPC apod.).

4. metodická a koordinační činnosti:

 • Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby uvnitř školy.

 • Kompenzace poruch učení v hodinách pedagogické intervence, spolupráce s vyučujícími, konzultace s žáky, koordinace individuálních učebních plánů, zajištění pomůcek.

 • Metodická pomoc při vytváření plánu pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánu ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli odborných předmětů, školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci žáka, konzultace plánů s příslušným školským poradenským zařízením.

 • Průběžné vyhodnocování účinnosti navrhovaných opatřeních, úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, sledování realizace závěrů odborných vyšetření.

 • Zajištění průběžné komunikace a kontaktu se zákonnými zástupci.

 • Tvorba přehledů pro vedení školy.

 • Konzultace s pracovníky speciálních poradenských pracovišť, zajišťování vyšetření v PPP, SPC, kooperace s těmito zařízeními a dalšími odborníky ve prospěch žáka.

Speciální pedagog

Mgr. Lenka Urbancová

Konzultační hodiny

Speciální pedagog

Mgr. Lenka Urbancová

tel: 733 580 547

 

Speciální pedagog

Konzultační hodiny pro školní rok 2018/2019

Pro zákonné zástupce

Pro žáky

MB

VB

VB

Pondělí
7.30 - 8.30

Pondělí
12.40 – 13.25

Úterý a Středa
9.35 – 9.55

Středa
7.30 - 8.30

Konzultační hodiny budou probíhat na MB – 1. patro prostory ŠD – Rybičky

VB - přízemí, pracoviště ŠPP, dveře č. 16

Po telefonické domluvě jsou možné konzultační hodiny i v jiný termín.

 

iskolaiskola

aktuality