csenderu

Úřední hodiny v době prázdnin
2019-06-23 16:46:59

3.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 10.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 17.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 24.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 31.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 7.8.2019 10,00 – 12,00 hod. 14.8.2019 10,00 – 12,00 hod.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Plán je platný pro období

1.9.2017 – 30.6.2018

   

Program prevence rizikového chování Základní školy Boženy Němcové v Jaroměři

Školní rok 2017/2018

Vypracovala: Mgr. Lenka Nejmanová, Mgr. Lucie Bohatá

1. Úvod

Tento preventivní program (dále jen „PP“)je součástí programu školního poradenského pracoviště a vychází z dokumentů:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v nejnovějším znění, § 29,

 • Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj. 21291/2010-28,

 • Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních čj. 22294/2013-1,

 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018

 • Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj. 10194/2002-14

 • Školní vzdělávací program (dále jen „ŠVP“) pro základní vzdělávání „Otevřená škola“ aneb učíme se pro život.

Jedná se o problematiku projevů rizikového chování, která se dotýká dětí na základní škole. PP byl vytvořen pro potřeby základní školy a při jeho vypracování bylo čerpáno z předchozích preventivních akcí této školy, z konkrétních potřeb ročníků a dále z připomínek a návrhů jednotlivých pedagogů. Konkrétní projevy rizikového chování jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Tento program se vzhledem k vyvíjejícím se situacím může modifikovat a upravit podle potřeb žáků, rodičů a pedagogického sboru.

Při řešení konkrétní situace se řídíme příslušnými zákony a dokumenty, které jsou určeny k primární prevenci, a které jsou součástí dokumentace školního metodika prevence.

2. Charakteristika školy

2.1. Adresa a kontakty

Základní škola Boženy Němcové Jaroměř,

Husovo náměstí 352,

551 01 Jaroměř

Telefon: (+420) 491 812 630

Fax: (+420) 491 811 334

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 70926662

Web: www.zsbn.cz

2.2. Úplnost

Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři je úplná základní škola, kterou ve školním roce 2017/2018 navštěvuje 528 žáků.

2.3. Umístění školy

Škola je rozdělena na dvě budovy, což se dlouhodobě jeví za velmi výhodné. Žákům prvního stupně zajišťuje tvůrčí prostředí, dětem ve vyšších ročnících naopak možnost klidného studia. Ke škole patří spádové obce Velichovky, Rožnov, Hustířany, Jezbiny a Semonice. Kromě těchto obcí žáci dojíždějí i z jiných míst: např. Černožice, Litič, Hořenice, Brod, Vestec-Zaloňov, Josefov, Kuks, Jasenná. Škola má vyhláškou města stanovený spádový obvod.

2.4. Materiální, prostorové a technické podmínky

V budově I stupně mají žáci k dispozici počítačovou učebnu, sportovní hřiště s umělým povrchem, relaxační trampolínu a školní družinu s kapacitou 150 žáků.

V budově školy II stupně ke zkvalitnění výuky jednotlivých předmětů slouží odborné učebny, tj.: učebna informatiky, jazyková laboratoř, učebna fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodopisu a zeměpisu, cvičná kuchyně, školní dílna, tělocvična a multimediální učebna.

V době volna a o přestávkách mohou žáci využívat prostory školy – chodby, třídy, učebnu informatiky a mediální učebnu, kde mají volný přístup na internet. Pro žáky 4. ročníků je zřízen školní klub.

Všichni vyučující mají své kabinety vybavené knihovnami s odbornou literaturou a PC, mají volný přístup k internetu, na kopírku, tiskárnu. Společně se scházejí ve sborovně. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně Na Karlově.

2.5. Charakteristika pedagogického sboru

Na škole pracují potřebně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Většina učitelů se snaží dále vzdělávat, absolvovali školení počítačové gramotnosti, jazykové kurzy, semináře s tématikou týmové spolupráce. Na I. i II. stupni pracuje sedm asistentů pedagoga.

Škola je v úzkém kontaktu se speciálním pedagogem a psychologem z Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“) Náchod.

Jednou z priorit školy byla a je podpora specializačního studia pro výkon specializačních činností - koordinátora informační a komunikativní technologie, výchovného poradce, školního metodika prevence a environmentální výchovy.

2.6. Analýza současného stavu

Analýza četnosti projevů rizikového chování žáků ve škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin rizikového chování a vytýčení cílů prevence.

Ke zjištění současného stavu byly použity dotazníky třídních učitelů, sociometrická šetření ve vybraných třídách a evidence školního metodika prevence. Dále byly zahrnuty závěrečné zprávy lektorů centra primární prevence Semiramis z. ú.,která v minulém školním roce zrealizovala program dlouhodobé primární prevence v 6.ročníku a 7. ročníku.

3. Cíle

3.1. Dlouhodobé cíle

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči projevům rizikového chování (viz metodické doporučení MŠMT č. j. 21291/2010-28), snaha vést děti ke správným postojům a návykům vedoucím ke zdravému životnímu stylu.

Ve spolupráci s rodinou vychovat člověka zodpovědného a schopného samostatných rozhodnutí.

Dále pak:

 • rozšířit informovanost žáků v oblasti projevů rizikového chování

 • podporovat osobnostní rozvoj ( posilovat sebejistotu, schopnost čelit sociálnímu tlaku, stresům )

 • podporovat schopnost říci NE ( zaměření na komunikační dovednosti, sebepoznání, sebehodnocení )

 • zkvalitnit klima a prostředí školy

 • využívat nové metody ke zjišťování stavu ve škole

 • zařadit projekty externích pracovníků

 • zvyšovat informovanost pedagogů o situaci ve škole (porady)

 • zajistit odborné vzdělání pedagogů v oblasti primární prevence a komunikace (školení)

 • spolupracovat s žáky, rodiči, pedagogy a organizacemi v oblasti primární prevence

3. 2 Krátkodobé cíle

Na základě četnosti řešených problémů v loňském školním roce bude pozornost a snaha nadále zaměřena na snížení počtu zameškaných hodin a důsledné řešení záškoláctví s vědomím rodičů.

Za nástroje byly zvoleny následující prostředky:

 • revize a přepracování školního řádu

 • nově možnosti omlouvání (např. SMS, e-mailová zpráva na elektronickou žákovskou knížku)

 • spolupráce s rodiči (prokazatelné poučení o způsobu omlouvání zameškaných hodin)

 • systém sankcí za záškoláctví

 • výchovné pohovory s žáky

 • konání výchovných komisí ve škole za účelem úpravy režimu způsobu omlouvání zameškaných hodin

 • pravidelné zpracování dokumentace o absenci žáků

 • spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policií České republiky

4. Program

Za kontrolu realizace PP zodpovídá školní metodička prevence Mgr. Lenka Nejmanová, která koordinuje jednotlivé aktivity, práci učitelů i externích pracovníků, kteří na naší škole akce vedou. Podílí se také na analýze stavu ve škole a zároveň řešení dílčích problémů.

Při jeho přípravě spolupracuje s vedením školy a celým preventivním týmem. O průběhu a závěrech jednotlivých aktivit informuje vedení školy.

4. 1 Specifická prevence

4. 1. 1 Preventivní aktivity s realizované pedagogickými pracovníky školy

V souladu s platným ŠVP se žáci druhého stupně seznámí v rámci hodin občanské a rodinné výchovy, etické výchovy, chemie, přírodopisu a na prvním stupni v rámci hodin člověk a jeho svět a člověk a čas s tématickými okruhy:

 • rodina a okolí

 • zdravá výživa a zdravý životní styl

 • hygiena a péče o zdraví

 • rozvoj osobnosti

 • sebepoznání a sebeuvědomění

 • sexualita a sexuální výchova

 • návykové látky

 • trestní odpovědnost a kriminalita mládeže

 • osobní bezpečí

4. 1. 2 Preventivní aktivity realizované externími pracovníky

Naše škola spolupracuje s různými institucemi. Předloni se osvědčila spolupráce s občanským sdružením Sion z Hradce Králové, a tak bylo vloni naplánováno navázat na spolupráci, nicméně z časových důvodů k jejich realizaci nedošlo. Vloni škola spolupracovala s Městskou policií v Jaroměři, Policií České republiky, Červeným křížem, PPP Náchod s Centrem primární prevence, Semiramis z. ú..

 1. stupeň:

 • Barvový test (2. ročník – Mgr. Rejtharová – PPP Náchod) případně sociometrie (www.proskoly.cz)

 • Preventivní program (Městská policie) – 1. - 5. ročník – 1 vyučovací hodina – interaktivní beseda

 • občanské sdružení Sion – Nová generace – interaktivní beseda v trvání 1-2 vyuč. hodin

 

ročník:

název programu:

1. ročník

Obecná bezpečnost (Mě PČR)

O jedné tajúplné jeskyni (Sion)

2. ročník

Doprava (Mě PČR)

Kůzlátka, kůzlátka otevřete vrátka (Sion)

Barvový test (PPP Náchod)

3.ročník

Říše snů - televize, počítačové hry, internet (Sion)

Šikana (Mě PČR)

4.ročník

Všechno jde vyřešit (Sion)

Právo, morálka a odpovědnost (Mě PČR)

5.ročník

Kouření – slepá ulička (Sion)

Bezpečné chování v elektronickém světě (Mě PČR)

II. stupeň

ročník:

název programu:

6.ročník

Stmelovací pobyt

Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování (Semiramis)

Drogy I. - tabákové výrobky, alkohol, léky (Mě PČR)

7.ročník

Skrytá nebezpečí internetu (Sion)

Memento (Rajcha)

Kyberšikana v trestněprávním kontextu(Mě PČR)

Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování (Semiramis)

8. ročník

Memento (Rajcha)

Sebeobrana

Trestní zákon, zákon o odpovědnosti mládeže (Mě PČR)

9. ročník

Drogy v trestněprávním kontextu (Mě PČR)

Trestní odpovědnost (PČR)

 • Stmelovací pobyt – tento kurz je významnou aktivitou, která každoročně probíhá na naší škole pro žáky šestého ročníku. Kurz je zaměřen na zkvalitnění vztahů ve třídě, na začlenění nových žáků a zlepšení celkového klimatu ve třídě – 5 dnů

 • Memento – umělecká agentura Rajcha – 7.- 8. ročník - divadelní představení

 • Preventivní program (Městská policie) – 6. - 9. ročník – 1 vyučovací hodina – interaktivní beseda

 • 8. ročník: Sebeobrana (Mgr. J. Matoušek – Mě PČR) – prakticky zaměřená beseda, ukázky – 6 vyučovacích hodin

 • 8. a 9. ročník: Trestní odpovědnost (Policie ČR) – beseda – 2 vyučovací hodiny

Programy a projekty budou během školního roku doplňovány podle další nabídky a upravovány podle potřeb lektorů a aktuální situace ve škole.

4. 2 Nespecifická prevence

4. 2. 1 Volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání

Důležitou součástí preventivních aktivit jsou i činnosti směřující např. k zdravému rozvoji osobnosti, které se odehrávají v době mimo vyučování. Naše škola nabízí využití volného času nejen formou kroužků, ale také spoustou dalších akcí pro děti i rodiče.

Školní družina:

 • Keramický kroužek

 • Aerobic

 • Dramatický kroužek

 • Sportovní kroužek

 • lego hrátky

I. stupeň:

 • Sborový zpěv - Sboreček

II. stupeň:

 • Procvičování z matematiky

 • Procvičování z českého jazyka

 • Sborový zpěv

 • šachy

Žákům i rodičům zprostředkováváme informace ohledně kroužků, které zajišťují jiné vzdělávací a výchovné organizace v Jaroměři:

 • Dům dětí a mládež Klíč Jaroměř-Josefov

 • Základní umělecká škola Jaroměř

4. 2. 2 Další aktivity školy

Další aktivity probíhající ve škole slouží nejen pro využití volného času dětí, ale také pro zkvalitnění vzájemných vztahů mezi žáky, pedagogy a rodiči. Z většiny z nich se staly tradice, které s úspěchem probíhají každoročně.

 • volejbalový turnaj pro rodiče s dětmi a pedagogy

 • spaní ve škole

 • vánoční besídky tříd

 • pasování prvňáčků

 • šerpování devátých ročníků

 • Akademie školy

 • oborový den

 • školy v přírodě

 • zimní školy v přírodě

 • školní výlety

 • exkurze

5. Metody a formy

V rámci výuky budou využívány tradiční metody jako je např. výklad, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, referáty, práce s knihou, práce s internetem, využití DVD, slohová práce, diskuse. Dále budou použity následující metody a formy:

 • besedy, přednášky, diskuse

 • názorné ukázky

 • zážitkový program

 • individuální, týmová práce s žákem

 • situační hry, sociální hry

 • třídní akce

 • semináře pro pedagogy

6. Spolupráce

Naše škola se skládá ze dvou budov, které spolu nesousedí. Vznikla tedy potřeba vytvořit preventivní tým, který by spolupracoval nejen při tvorbě programu, ale také při jeho realizaci a vyhodnocení. Preventivní tým tvoří: Mgr. Renáta Šponerová ( učitelka pověřená vedením I. stupně), metodičky prevence Mgr. Lenka Nejmanová a Mgr. Lucie Bohatá, výchovná poradkyně Mgr.Lucie Bohatá, zástupkyně ředitele Mgr. Taťána Slezáková a Mgr. Dagmar Balcarová (učitelka občanské a rodinné výchovy). Tento tým se pravidelně schází a konzultuje aktuální situaci.

Podle aktuálních potřeb školy vzniklo také Školní poradenské pracoviště, jehož členové se pravidelně schází. Tento tým je tvořen: Mgr. Světlou Brychovou (koordinátorkou pracoviště), metodičkami prevence, Mgr. Lenkou Nejmanovou a Mgr. Lucií Bohatou, výchovnou poradkyní Mgr. Lucií Bohatou a Mgr. Lenkou Dihenesčikovou, která se věnuje logopedické asistenci.

6. 1 S vedením školy

Vedení školy umožňuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a vytváří podmínky pro naplňování cílů PP. Podporuje také všechny preventivní aktivity a dává prostor pro jejich hodnocení na pracovních poradách.

V případě krizové situace s plnou autoritou podpoří a prosadí zájem dítěte.

6. 2 S třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky

Pedagogové jsou informováni na pracovních poradách o průběhu a hodnocení aktivit. Třídní učitelé seznamují rodiče na třídních schůzkách a konzultačních odpoledních. Pedagogové mohou individuálně řešit své dotazy a připomínky s členy preventivního týmu.

6. 3 Se zákonnými zástupci

Rodiče, zákonní zástupci žáka, jsou informováni o záměrech, způsobech a metodách preventivních aktivit na třídních schůzkách. Mají možnost konzultací nejen s třídními učiteli, ale také s metodičkou prevence a výchovnou poradkyní. Všech akcí školy se mohou účastnit a pokud mají zájem, mohou se účastnit také výuky po domluvě s konkrétním pedagogem.

6. 4 Spolupráce s odborníky

 • PPP Náchod, Mgr. N. Hendrychová, Mgr. S. Sedláčková, Mgr. Z. Přibylová

 • Občanské sdružení Sion – Nová generace – Vít Pospíšil

 • Lékaři

 • Policie České republiky,

 • Městská policie Jaroměř

 • Městský úřad Jaroměř (OSPOD)

 • Centrum primární prevence, Semiramis z. ú.

7. Školní poradenské pracoviště

7. 1 Školní metodik prevence

 • L. Nejmanová ( kabinet přírodopisu, II. patro )

Konzultační hodiny pro žáky ve středu o velké přestávce, pro rodiče v pondělí 8:50 – 9:35, jiný termín je možný po telefonické nebo e-mailové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) domluvě.

 • L. Bohatá ( kabinet přírodopisu, II. patro )

  Konzultační hodiny pro žáky v pondělí o velké přestávce, pro rodiče ve středu 10:50 – 12:30, jiný termín je možný po telefonické nebo e-mailové (LuckaBohataTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) domluvě.

7. 2 Výchovný poradce

 • L. Bohatá ( kabinet přírodopisu, II. patro )

Konzultační hodiny pro žáky v úterý o velké přestávce, pro rodiče ve středu 10:50 – 11:35. Na jiném termínu je možné se domluvit e-mailem: LuckaBohata@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle školy 491 81 26 30.

7. 3 Příruční knihovna

 • nachází se v kabinetě přírodopisu, II. patro

 • obsahuje množství titulů s tématikou projevů rizikového chování, které mohou využívat učitelé i žáci, např. časopis Prevence, Bulletin Policie ČR.

7. 4 Nástěnka

 • žáci jsou v průběhu roku seznamováni s jednotlivými tématy nebezpečí sociálně patologických jevů a projekty na dané téma

 • nástěnka také obsahuje důležitá telefonní čísla a kontakty

 • je umístěna u přírodovědné učebny v II. patře a další informace jsou na nástěnce u schodů v I. patře

7. 5 Schránka důvěry

 • na I. stupni se nachází u šaten, v prostoru východu z budovy

 • na II. stupni je umístěna u zadních vstupních dveří

 • e-mailová adresa pro dotazy žáků: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8. Důležité kontakty a odkazy

8. 1 Kontakty

Školní metodik prevence Mgr. Lenka Nejmanová – e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

Mgr. Lucie Bohatá – e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sdružení Linka bezpečí – tel. 116111, chat – chat.linkabezpeci.cz, emailová poradna – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., služba vzkaz domů – 116111, web: www.linkabezpeci.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Náchod – e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.pppnachod.cz, tel.: 491426036,777868411, 777821666

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí – Městský úřad Jaroměř – paní Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová - vedoucí odboru – tel. 491847260, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Středisko výchovné péče Návrat Hradec Králové – tel. 495541, 495221590, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.svphk.cz

Středisko výchovné péče Kompas Náchod - tel. 491424390, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: http://www.svphk.cz

8. 2 Poradenská linka pro pedagogy

Telefonická linka je zcela anonymní a je k dispozici na telefonním čísle 841 220 220
(zpoplatněno dle tarifních pásem v rámci České republiky) v pracovních dnech 8:00 - 16:00.

8. 3 Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany

Společenství proti šikaně – www.sikana.org

E-Nebezpečí pro učitele – www.e-nebezpeci.cz

Národní centrum bezpečnosti internetu – www.ncbi.cz

Poradna webu Minimalizace šikany – www.minimalizacesikany.cz

Internet poradna – www.internetporadna.cz

kontaktní centrum, které přijímá hlášení týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu – www.Horka-linka.cz

Poradna E-Bezpeci – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu – www.napisnam.cz

9. Plán vzdělávání v oblasti prevence

V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci účastní vybraných školení (komunikace, práce v týmu).

10. Evaluace

Cíle programu budou průběžně sledovány. K měření efektivity PP bude použito :

 • schůzek preventivního týmu

 • sociometrických šetření (www.veškole.cz)

 • dotazníků monitorujících situaci u žáků

 • jednání na pedagogických radách

 • písemných hodnocení akcí žáky

 • poznatky z rodičovských schůzek

11. Závěr

PP bude v průběhu školního roku aktualizován a doplněn podle nabídek programů z poraden a dalších institucí. Na konci školního roku bude vyhodnocen a získané závěry budou sloužit jako podklad pro další práci v oblasti primární prevence a budou použity jako základ pro PP na další období.

12. Přílohy

Příloha č. 1 Školní program proti šikanování

Příloha č. 2 Záznam o pohovoru o neomluvené absenci

Příloha č. 3 Zápis z výchovné komise k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka

Příloha č. 4 Záznam o pohovoru

 

 

Základní škola Boženy Němcové Jaroměř

Příloha č. 1

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Školní rok 2017/2018

Vypracovala: Mgr. Lenka Nejmanová, Mgr. Lucie Bohatá

 

  1. Školní krizový plán

1.1. Definice šikanování

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu.

Tento program vychází z pokynu MŠMT, čj.22294/2013-1. Jedná se o problematiku prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Je součástí MPP naší školy. Na jeho vytváření se podílí preventivní tým, který koordinuje metodička prevence Mgr. Lenka Nejmanová.

Protože šikana je pro nás porucha vzájemných vztahů, cílem prevence šikanování a násilí na naší škole je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli. Pedagogičtí pracovníci vedou žáky k toleranci, k respektování identity a individuality. Pomáhají rozvíjet mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Snaží se o vytváření bezpečného prostředí, rozvíjí u žáků odpovědnost. Ve školním řádu jsou jasně stanovena pravidla chování a také sankce za jejich porušení.

1.2. Informace pro žáky

Někdo ti něco dělá? Tobě se to nelíbí? Řekl jsi mu (jí, jim), že se ti to nelíbí? Dělá (dělají) to pořád?“Tak to je v naší škole šikana.

 • pokud se Ti něco takového děje, první krok musíš udělat sám!

 • řekni to tak, aby Ti ostatní rozuměli

 • můžeš se obrátit na osobu ve škole, ke které máš důvěru

 • řekni to svému spolužákovi, rodičům

  • můžeš využít: schránku důvěry

  • emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • další specializovaná pracoviště – kontakty najdeš na nástěnce u schodů v I. patře

Postup pro žáky:

A) Žák, který je šikanován

 • může se obrátit na kohokoliv ve škole, koho považuje za důvěryhodnou osobu

 • ihned bude vyrozuměn metodik prevence

B) Žák, který byl svědkem šikany

 • může se obrátit na kohokoliv ve škole, koho považuje za důvěryhodnou osobu

 • ihned je vyrozuměn metodik prevence

C) Žák ,který šikanuje

 • výrazným způsobem porušuje nejen školní řád, ale také pravidla slušného chování a soužití mezi lidmi

 • při prokázané šikaně se řídíme sankcemi, které jsou stanoveny ve školním řádě

1.3. Informace pro zákonné zástupce

O podezření neprodleně informuje rodič zástupce školy (třídního učitele, metodika prevence, ředitele školy…)

 • může se obrátit na toho ve škole, koho považuje za důvěryhodnou osobu

 • ihned je vyrozuměn metodik prevence

1.4. Informace pro pedagogické i nepedagogické pracovníky

Co dělat, když:

Jsem svědkem takového chování, kdy dochází k ublížení na zdraví (teče krev,...)

 • rozehnat dav a poskytnout první pomoc – na nic se neptat, nic nevysvětlovat

 • odvést raněného, mlátícího a svědky k panu řediteli (paní zástupkyni), který kontaktuje preventivní tým

Přijde za mnou žák/žákyně (v roli oběti nebo svědka)

1) vyslechnout si žáka a udělat si předběžný obraz o tom, co se stalo

2) netřídní učitel (zaměstnanec školy) zavede žáka do ředitelny k panu řediteli nebo za paní zástupkyní, kteří po vyhodnocení situace kontaktují třídního učitele nebo následně kontaktují preventivní tým

3) třídní učitel zváží, zda popisované chování vykazuje známky šikany nebo ne

 • pokud ano, odvede žáka do ředitelny a kontaktuje neprodleně preventivní tým (SÁM NIC NEVYŠETŘUJE!)

 • pokud ne, záležitost řeší s třídním kolektivem co nejdříve na třídnické hodině

Učitel má sám podezření, že v kolektivu vztahy nefungují a jedná se o šikanu

1) podezření oznámí metodiku prevence

2) metodik prevence zajistí dotazníkové šetření na klima ve třídě

Preventivní tým

Mgr. L. Nejmanová – školní metodik prevence

Mgr. L. Bohatá – školní metodik prevence

Mgr. T. Slezáková – zástupkyně ředitele

Mgr. L. Bohatá – výchovný poradce

Mgr. D. Balcarová– učitelka občanské a rodinné výchovy

Mgr. R. Šponerová– učitelka I. stupně

  1. Metodický postup šetření

Proškolený pracovník, většinou školní metodik prevence, na podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá odborníka specialistu.

V případě, že jde o počáteční a obvyklou šikanu, kterou zvládne škola sama, odborník postupuje podle scénáře určeného pro tento typ šikanování. Pokročilé a komplikované šikany škola řeší ve spolupráci s odborníky z venku, zejména z PPP, SVP.

Do komplikované šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. Dále sem zahrneme základní formy šikany, se kterými nemáme zkušenosti. Patří do nich šikany krajně ohrožující bezpečí pedagoga a život oběti, dále šikany se změnou v základním schématu. Prakticky jde zejména o nějakou zvláštnost u přímých a nepřímých účastníků šikany. Patří sem rovněž šikany s rozvinutým zakrývajícím systémem. Vážnou komplikací je intenzivnější závislostní vztah mezi oběťmi a agresory a vážnější dopady šikany na oběť - například známky úzkostné poruchy.

2.1. Škola zvládne problém řešit sama

Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011)

1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany

2. rozhovor s informátory a oběťmi

3. nalezení vhodných svědků

4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory)

5. ochrana oběti

6. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru

a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření)

b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku)

7. realizace vhodné metody

a) metoda usmíření

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči)

8. třídní hodina

a) efekt metody usmíření

b) oznámení potrestání agresorů

9. rozhovor s rodiči oběti

10. třídní schůzka

11. práce s celou třídou

(Komentář k jednotlivým krokům viz metodické doporučení nebo kniha Nová cesta k léčbě šikany - Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.)

O situaci je zhotoven zápis, který je součástí dokumentace metodičky prevence.

2.2. Škola nezvládne problém řešit sama

Scénář pro výbuch pokročilé šikany – poplachový plán pro tzv. školní lynčování (Kolář, 2011)

A. První (alarmující) kroky pomoci

zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany;

bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí.

B. Příprava podmínek pro vyšetřování

zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy;

zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi;

pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře);

oznámení na policii, paralelně – navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům

C. Vyšetřování

1. rozhovor s obětí a informátory;

2. nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků;

3. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky;

4. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi).

D. Léčba

1. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny.

(Komentář k jednotlivým krokům viz metodické doporučení nebo kniha Nová cesta k léčbě šikany - Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.)

O situaci je zhotoven zápis, který je součástí dokumentace metodičky prevence.

  1. Spolupráce se specializovanými institucemi

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce, eventuelně školního psychologa, školního speciálního pedagoga nebo zástupce školy s dalšími institucemi a orgány zejména: s orgány sociálně-právní ochrany dětí, PPP, SVP, s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry.

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

Ředitel školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

  1. Náprava situace

Při nápravě šikanování spolupracuje metodička prevence s vedením školy, s výchovnou poradkyní, třídním učitelem, rodinou oběti a s rodinou agresora. Vždy je kladen důraz na zachování důvěrnosti informací.

Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů běžná, ale i mimořádná nápravná opatření

 • výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy)

 • převedení do jiné třídy

 • ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v diagnostickém ústavu;

 • ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu

Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina).

Třídní učitelé seznámí žáky se situací, vysvětlí následky a opatření.

  1. Jak rozpoznat šikanu

5.1. Přímé varovné signály šikanování

 • posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet

 • kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem

 • nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil

 • příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem

 • skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků

 • nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na nich

 • honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí

 • rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout

 • žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod.

5.2. Nepřímé varovné signály šikanování

 • žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády

 • při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními

 • při přestávkách vyhledává blízkost učitelů

 • má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený

 • působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči

 • stává se uzavřeným

 • jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje

 • jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené

 • zašpiněný nebo poškozený oděv

 • stále postrádá nějaké své věci

 • odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy

 • mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy

 • začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole

 • odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit

  1. Informace pro rodiče

 • rodiče informují o podezření na šikanu třídního učitele nebo přímo vedení školy, dále je informován preventivní tým (informuje vedení školy)

 • pedagogičtí pracovníci vždy dbají na zachování důvěrnosti poskytnutých informací

Jsou-li rodiče přesvědčeni, že škola postupuje při řešení šikany nedostatečně, mohou se obrátit na zřizovatele školy nebo podat stížnost na Českou školní inspekci. Stížnost podaná písemně, osobně nebo v elektronické podobě se přijímá na všech pracovištích ČŠI. Stížnost je možné adresovat příslušnému inspektorátu České školní inspekce, samozřejmě lze podat stížnost i na ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě šikany, která má charakter trestné činnosti, škola informuje Policii ČR nebo státní zastupitelství.

Současně v odůvodněných případech škola zajistí oběti šikanování pomoc psychologa, speciálního pedagoga (etopeda), popřípadě jiného specialisty.

(kontakty může poskytnout školní metodik prevence)

Upozornění pro rodiče: všímejte si těchto možných příznaků šikanování:

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.

 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod.

 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.

 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach.

 • Ztráta chuti k jídlu.

 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.

 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).

 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"

 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad,

 • Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.

 • Zmínky o možné sebevraždě.

 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.

 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.

 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.

 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)

 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.

 • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

  1. Informační zdroje

Společenství proti šikaně – www.sikana.org

E-Nebezpečí pro učitele – www.e-nebezpeci.cz

Národní centrum bezpečnosti internetu – www.ncbi.cz

Sdružení Linka bezpečí (116111) – www.linkabezpeci.cz

Poradna webu Minimalizace šikany – www.minimalizacesikany.cz

Internet poradna – www.internetporadna.cz

kontaktní centrum, které přijímá hlášení týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu – www.Horka-linka.cz

Poradna E-Bezpeci – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu – www.napisnam.cz

Školní program proti šikanování je zveřejněn na webových stránkách školy

S programem proti šikanování jsou na začátku školního roku seznámeni pedagogičtí pracovníci školy, žáci a rodiče.

iskolaiskola

aktuality