csenderu

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

Výchovná poradkyně – Mgr. Lucie Bohatá

(školní rok 2017/2018)

Konzultační hodiny

pro rodiče - středa8:509:35

- jiný termín je možný po telefonické nebo

písemné (e-mail) domluvě

- pro žáky čtvrtek – velká přestávka

Kde kabinet přírodopisu (II. poschodí)

 

 


1. Činnost výchovného poradce


2. Informace k přijímacímu řízení ve šk. roce 2016/2017

 

1. Činnost výchovného poradce

-    poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání

-    zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli

-    eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce

-    poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení

-    zabývá se žáky s dlouhodobým školním neúspěchem, žákům sociálně znevýhodněným

-    poskytuje informace žákům i rodičům o možnostech využití služeb
pedagogicko-psychologické poradny a dalších odborných zařízení v prevenci i nápravě výchovných i výukových problémů

-    podílí se s třídními učiteli na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované, či jinak problémové

-    ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o ně
- věnuje se nově příchozím žákům na „Velké Boženě“

- spolupracuje s vedením školy na zajištění asistentů pedagogů

 

2. Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2016/2017

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku.

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Denní forma vzdělávání – termíny odevzdání přihlášek na SŠ

Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř + G se sportovní přípravou

do 30. listopadu 2016

Ostatní obory vzdělání

do 1. března 2017

Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí.

 

Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT

Základní informace o státních PZ

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2017. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy.

 

Státní přijímací zkoušky 2017

Testování proběhne v roce 2017 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání.

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

První řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2017

První řádný termín - šestileté a osmileté obory

18. dubna 2017

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

19. dubna 2017

Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory

20. dubna 2017

První náhradní termín

11. květen 2017

Druhý náhradní termín

12. květen 2017

 Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se 2. 1. 2017 a 15. 1. 2017 konají talentové zkoušky a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech 15. 1. 2017 a 31. 1. 2017.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek, měla následující podobu:

 • Testy budou z českého jazyka a matematiky.

 • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

 • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl hodnocen i postup řešení.

 • U obou testů je časový limit 60 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50.

 • Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu.

 • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT nebude modifikovat testy (např. větší, bezpatkové písmo).

Příprava na státní přijímací zkoušky

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATu je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 a v roce 2016 v řádném termínu zkoušky.

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2016/2017 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.

Testy CERMATu by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP).

Přijímací zkoušky – vždy stanoví ředitel školy

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

2. – 15. ledna

Konzervatoř

15. ledna – 31. ledna

1. kolo - střední škola

22. dubna – 30. dubna

Další kola – střední škola

stanoví ředitel školy *)

*)není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

 • Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jedno - uchazeč může opět podat do 1.března přihlášku na jinou střední školu; do 1. kola přijímacího řízení může podat dvě přihlášky

 •  1. kolo přijímacího řízení

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou přihlášku.

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 • Další kola přijímacího řízení

- není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

 

 • Kritéria přijímacího řízení

- ředitel školy musí hodnotit uchazeče podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena,

c) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení

d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

e) příp. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče       

- kritéria je ředitel školy povinen zveřejnit (viz výše)

- hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií PŘ uchazečem podílí nejméně 60%, v případě PŘ do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu Čj a písemného testu M.

- předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na SŠ je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanoven.

 • Povinnosti ředitele ZŠ

- vydávají zápisové lístky svým žákům

- základní školy jsou povinny si obstarat dostatečné množství zápisových lístků

- potvrzují žákům zápisové lístky a vedou evidenci o tom, komu zápisové lístky vydali

- potvrzují přihlášky ke vzdělávání na střední škole, ale nepostupují je řediteli střední školy

- škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek (povinnost nebyla stanovena ani dříve); uchazeči si mohou tiskopisy přihlášek stáhnout z internetu (odkaz viz níže)

 

 • Práva a povinnosti uchazeče

- vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na:

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

- uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

- přihláška se podává do oboru vzdělání, nikoliv do zaměření oboru vzdělání

- v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

- uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.

- odvolací lhůta proti rozhodnutí ředitele střední školy činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

- zápisový lístek:

 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případechodevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 • Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“ studium.

 • Povinnosti ředitelů středních škol (konzervatoří)

- zveřejňování povinných údajů (viz výše)

- zveřejňuje se předpokládaný počet přijímaných uchazečů (nikoliv nejvyšší počet)

- v 1. kole přijímacího řízení, pokud se konají přijímací zkoušky, stanoví ředitel školy nejméně 2 termíny konání přijímací zkoušky - stále se jedná o jedno kolo přijímacího řízení, tzn. že ředitel školy stanoví jedno společné pořadí uchazečů z obou (resp. ze všech) termínů konání přijímací zkoušky

- ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku (po druhém, resp. posledním termínu přijímací zkoušky);

 

 • Zápisový lístek:

- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat – viz výše

- je třeba každý zápisový lístek opatřit otiskem podacího razítka, aby bylo zřejmé, kdy byl na školu doručen

- každý uchazeč obdrží pouze jeden pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat odo oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

  Doručování rozhodnutí

- oznamování rozhodnutí:

 1. do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (vyhláška)

 2. přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

 • seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená

 • seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby)

 • musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den)

 • musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku – zde nad rámec právní úpravy doporučujeme zveřejnit veškeré informace týkající se zápisového lístku

 Nepřijatí uchazeči:

 • rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou

 • úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů; „pošta“ nezná úložní dobu 5 dnů, poučení na obálce určené pro doručování správních písemností zní na 10 dnů => stále není dořešeno

- odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

  Odvolací řízení

- odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

- ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Odvolání by mělo obsahovat:

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno

 • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození

 • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání

 • důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy¨

 • důvody odvolání

 • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování

 • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

 

Bližší informace najdete v Atlasu školství, který každý vycházející žák obdržel.

 

3. Důležité kontakty a telefonní čísla

ZŠ B. Němcové , Husovo náměstí 352, 551 01 Jaroměř t.č.    491 812 630

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), Náchod:    491 426 036

Kompas (Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče), Náchod, Raisova 1816:  

491 424 390

Úřad práce - Informační a poradenské středisko Náchod:  950 138 322

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.stredniskoly.cz

www.sipkhk.cz

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Důležité www. stránky pro vycházející žáky

www.gwo.cz průvodce světem povolání , dotazník zájmů a dovedností, představení

povolání

www.infoabsolvent.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.portal.mpsv.cz

www.uiv.cz

www.sipkhk.cz

www.msmt.cz

iskolaiskola

aktuality