csenderu

Úřední hodiny v době prázdnin
2019-06-23 16:46:59

3.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 10.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 17.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 24.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 31.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 7.8.2019 10,00 – 12,00 hod. 14.8.2019 10,00 – 12,00 hod.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

Přijímací řízení na střední školy 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

Informace pro žáky 5.ročníků

9. ročníků + ostatních vycházejících žáků

A. Před odevzdáním přihlášky

B. Termíny podání přihlášek na střední školy

C. Termíny prvního a druhého kola přijímacího řízení

D. Výsledky přijímacího řízení

E. Vyplnění návratky

 

A) Před odevzdáním přihlášky

 1. vybrat si školu a obor vzdělání

 2. informace vyhledat na internetu, v přehledech škol

  http://atlasskolstvi.cz/ - adresy, mailové a telefonní kontakty

  - obory a zaměření

  - zda škola vyžaduje osvědčení o zdravotní způsobilosti

  - výuka cizích jazyků

  - z jakých předmětů bude uchazeč skládat přijímací zkoušky

  - jestli a kdy bude škola pořádat přijímačky nanečisto

 3. informovat se u výchovné poradkyně Mgr. Lucie Bohaté

 4. navštívit dny otevřených dveří

 5. zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru – ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31.1.2019, u škol s talentovými zkouškami do 31.10.2018

 

B) Termíny podání přihlášek na střední školy

 1. Uchazeč může pro 1.kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky do 1.března 2019 (platí i pro víceletá gymnázia), v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30.listopadu 2018

 2. Formulář přihlášky nekupujte ani nestahujte na internetu. Žák obdrží návratku (slouží jako podklad k vyplnění přihlášky), kterou zákonní zástupci vyplní a podepíší, žák ji obratem odevzdá výchovné poradkyni.

 3. Termíny odevzdání návratek s vybranými školami jsou 15. 11. 2018 (talentová zkouška) a do 8. 2. 2019 (ostatní obory). Jde o nejzazší termíny, čím dříve návratku s vybranými školami žák do školy donese, tím lépe.

 4. Škola následně vyplní přihlášku (údaje o žákovi, prospěch, zvolené školy a obory), zkontroluje ji, vytiskne, potvrdí a předá žákovi.

 5. Zákonný zástupce poté přihlášku zkontroluje (vše doplněno a v pořádku), zajistí potvrzení od lékaře (pokud je požadováno) a doručí přihlášku přímo na ředitelství školy, na kterou se žák hlásí nejpozději do 30.11.2018 (talentová zkouška) a do 1.3.2019 (ostatní obory)

  - osobně nebo doporučeným dopisem

 6. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa.

 7. Zákonní zástupci si na škole vyzvednou zápisový lístek (osobně proti podpisu). Termín bude upřesněn.

 

C) Termíny prvního a druhého kola přijímacího řízení

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky

Přijímací zkoušky se budou konat v termínu:

1. termín: čtyřleté obory - 12. 4. 2019

víceletá gymnázia – 16. 4. 2019

2. termín: čtyřleté obory - 15. 4. 2019

víceletá gymnázia – 17. 4. 2019

2.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2019.

3.

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2019; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019.

4.

Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním

 

 

D) Výsledky přijímacího řízení

 • ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů, rodičům nepřijatých uchazečů odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí po 22. 4. 2019

v případě přijetí:

 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek, nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem

 • zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou, to však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

v případě nepřijetí

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí

 • vzor odvolání bude na webových stránkách školy, případně u výchovné poradkyně

 • zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)

 • nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2.kole, ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoř

 • ředitel školy vyhlásí talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2019; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2019

 • Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2018

 • pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na SŠ v řádném termínu

Po přijetí na střední školu a odevzdání zápisového lístku žák ohlásí svou volbu výchovné poradkyni na základní škole.

Mgr. Lucie Bohatá

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

E) Vyplnění návratky

Případné dotazy směřujte na výchovnou poradkyni L. Bohatou.

 

Návratka – přijímací řízení na SŠ 2018/2019

Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………… třída: ……………..

Datum narození: …………………………………………

1.střední škola – název: ………………………………………………………………………….

adresa: ………………………………………………………………………….

obor: …………………………………………………………………………..

2.střední škola – název: ………………………………………………………………………….

adresa: ………………………………………………………………………….

obor: …………………………………………………………………………..

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s informacemi k přijímacímu řízení na střední školy.

V …………………...dne……………………. ……………………………………………..

jméno a podpis zákonného zástupce

 

 

 

ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Označení správního orgánu, jemuž je určeno

(jméno ředitele školy,název školy, adresa)

Datum:

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Odvolávám se proti rozhodnutí č. j.: …….. o nepřijetí mého syna /dcery (jméno a příjmení, datum a místo narození) ke studiu na (název oboru vzdělání a kód oboru).

(Takto formulované odvolání je zcela postačující. Můžete však uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno, např.: Můj syn/dcera má o studium na xxxxxxx opravdový zájem… apod.)

Jméno a adresa trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého žáka:

(případně adresa pro doručení)

Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka:

Podpis nezletilého žáka:

Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám

iskolaiskola

aktuality