csenderu

Úřední hodiny v době prázdnin
2019-06-23 16:46:59

3.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 10.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 17.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 24.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 31.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 7.8.2019 10,00 – 12,00 hod. 14.8.2019 10,00 – 12,00 hod.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

Školní vzdělávací program

pro základní vzdělávání

 

„OTEVŘENÁ ŠKOLA“

aneb učíme se pro život

 

skola_logo

 

Školní vzdělávací program

ZŠ B. Němcové v Jaroměři

 


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Úplnost a velikost školy

 

Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři je velká městská škola, založena v roce 1914. Je úplnou základní školou, která zajišťuje 630 žákům kvalitní výuku a výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

 

Umístění školy

 

Škola působí ve dvou budovách, které jsou umístěny v pěkném prostředí na Husově náměstí a v Knappově ulici. Rozdělení na dvě budovy je velmi výhodné. Žákům prvního stupně zajišťuje tvůrčí prostředí, dětem ve vyšších ročnících naopak možnost klidného studia. Ke škole patří spádové obce Velichovky, Rožnov, Hustířany, Jezbiny a Semonice. Kromě těchto obcí k nám žáci dojíždějí i z jiných míst: Černožice, Litič, Hořenice, Brod,Vestec-Zaloňov, Rasošky.

 

Materiální, prostorové a technické podmínky

 

V budově I.stupně mají žáci k dispozici počítačovou učebnu a školní družinu s kapacitou 150 žáků. V budově školy II.stupně ke zkvalitnění výuky všech předmětů slouží odborně vybavené učebny: učebna informatiky, jazyková učebna vybavena počítači, učebna fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodopisu a zeměpisu, cvičná kuchyně, školní dílna, tělocvična. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy).

V době volna a o přestávkách mohou žáci využívat prostory školy – chodby, třídy, místnost na stolní tenis, učebnu informatiky, kde mají volný přístup na internet a v letních měsících dvůr školy. Jsou jim k dispozici automaty na pití a občerstvení.

Všichni vyučující mají své kabinety vybavené knihovnami s odbornou literaturou a PC, mají volný přístup k internetu, na kopírku, tiskárnu. Společně se scházejí ve sborovně. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně Na Karlově.

Škola klade velký důraz také na průběžnou modernizaci učeben a audiovizuálních prostředků tak, aby co největší počet žáků mohl tyto prostředky kdykoli během výuky využívat.

 

Charakteristika pedagogického sboru

 

Na této škole pracují mladí pedagogičtí pracovníci, kteří se spojují se zkušenými pedagogy. Všichni mají potřebnou kvalifikaci. Většina učitelů se snaží dále vzdělávat, absolvovali školení počítačové gramotnosti, jazykové kurzy, semináře s tématikou týmové spolupráce. Na I. i II.stupni pracují reedukační asistentky.

Škola je v úzkém kontaktu se speciálním pedagogem a školní psychologem z PPP Náchod.

Jednou z priorit školy je podpora specializačního studia pro koordinátory ICT, ŠVP, protidrogové prevence a enviromentální výchovy.

 

Spolupráce s rodiči

 

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů. Rada se schází 3x za školní rok nebo dle potřeby. Je informována ředitelstvím o činnosti školy, výsledcích vzdělání a dalším rozvojem. Rodiče mají možnost se vyjadřovat k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Rada rodičů vede samostatné účetnictví, má vlastní účet.

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, osobně či telefonicky, dle přání rodičů. Další informace mohou rodiče získat i z pravidelně aktualizovaných webových stránek školy.

 

 

Prezentace školy na veřejnosti

 

Činnost kroužků je pestrá a zájem o ně je mezi žáky velký. Svoji činnost prezentují i na různých akcích města, v muzeu, divadle, parku (předvánoční trhy, Betlém, Tříkrálová sbírka, letní slavnosti „Setkání v trávě“), vánoční představení v hospici v Kuksu, akademie jaroměřských škol, přehlídka zájmové činnosti školních družin, vánoční besídka pro mateřské školy, Den otevřených dveří, zápis do 1.tříd, Den matek. Děti z keramického kroužku svoji práci vystavují ve škole i v budově městského úřadu.

 

Protidrogová prevence

 

Každoročně přibývá mladých lidí závislých na drogách. Proto se  protidrogová prevence stala součástí vzdělávacího procesu již od 1.ročníku. Škola klade důraz na smysluplné využití volného času dětí a nabízí tak volitelné předměty, besedy s odborníky, účastní se PEER programů, besedy s pracovnicemi Milíčova domu (volnočasové aktivity) a zájmové útvary. Kroužky školní družiny: výtvarný, keramický, dramatický, sportovní hry, aerobic, country tance, jóga, informatika.  Nabídka kroužků-I.stupeň: informatika, hra na kytaru, hra na flétnu, anglický a německý jazyk, sborový zpěv, modelářský kroužek.  II.stupeň: výtvarný kroužek, atletika, anglický jazyk, práce s multimedii, tvorba webových stránek, volejbal, základy práce na PC a psaní na stroji.

Pedagogové se v rámci dalšího vzdělávání účastní seminářů zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů.

 

Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce

 

Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů. Od roku 2006 do projektu Dětského fondu OSN-UNICEF „Adoptuj/ušij panenku a zachráníš dítě“,jehož cílem je zisk finančních prostředků pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF.

Další je dlouholetá spolupráce s vídeňskou školou. Každoročně se pořádají zájezdy do Vídně, kde mají žáci možnost se zapojit do vyučovacího procesu v tamní škole.

Spolupráce s Pomocnou školou internátní v Jaroměři, kde se vytvářejí vzájemné vztahy s handicapovanými dětmi.

Každoročně na Den Země /22.4./ žáci 9.ročníků v rámci volitelných předmětů, především Člověk a příroda, seznamují žáky 1. stupně s prostředím budovy 2. stupně. Připravují pro ně hry a soutěže s ekologickým zaměřením na poznávání přírody a jevů v přírodě.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Zaměření školy

 

Vedeme žáky k tomu, aby získali souhrn znalostí, které budou moci použít v životě. Chceme, aby k výuce přistupovali tvůrčím způsobem a naučili se pracovat v týmech i samostatně, přemýšlet, vyhledávat informace. Ukážeme jim cesty, jak poznatky získávat. Smyslem reformy je především změna forem výuky, rozvoj tvořivého myšlení a aplikace naučených pojmů v souvislostech.

Ve škole se snažíme vytvářet takové prostředí, aby žáci považovali svou činnost za smysluplnou. Nechceme žáky pouze zahlcovat informacemi, ale učit kompetence, jak s informacemi pracovat, jak žít s ostatními lidmi s různými odlišnostmi, jak se naučit účinně komunikovat, zvládat konflikty, respektovat odlišné názory a naučit se orientovat v různých situacích a adekvátně na ně reagovat. Žáky by to mělo víc bavit a víc motivovat k učení. Snažíme se, aby se žáci nemuseli biflovat, aby výstupem nebyla suma vědomostí, ale suma dovedností. Podporujeme rozvoj žákovské osobnosti, o posílení sociálních vztahů, aby uměli pracovat týmově. Smyslem je to, aby učivo zasáhlo co nejvíce žáky a motivovalo je k tomu, aby se chtěli dál vzdělávat. Učitelé si rozšiřují obzory a sledují oblasti vědění v souvislostech. Děti si samy aktivně hledají informace a pracují s nimi, učitele je jen vedou. Učíme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi. Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, posilujeme výuku cizích jazyků, jejímž cílem je domluvit se. Chceme zajistit, vybudovat a realizovat ucelený systém hodnocení žáků, protože se zvyšuje počet dětí ohrožených ve vývoji znevýhodňujícím socioekonomickým prostředím, žáků s problémy v učení, osobnostním vývoji či sociální adaptací, šikanujících i šikanovaných.

Škola organizuje kurz pro získání základního vzdělání. Ten je určen pro osoby, které po ukončení povinné školní docházky nezískaly stupeň vzdělání – základní vzdělání. Do kurzu je možno se přihlašovat průběžně, stále.

 

 

 

Preferované školní akce

 

Součástí vzdělávacího programu jsou do ŠVP zařazeny všechny výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné akce, které jsou aktuálně zařazeny do ročních (měsíčních) plánů školy. Patří sem i účast ve sportovních a předmětových soutěžích a také veškeré volnočasové aktivity organizované školou (školní družinou).

 

1.ročník

 

2.ročník

 

 

3.ročník

 

4.ročník

 

 

5.ročník

 

6.ročník

 

7.ročník

 

1.- 9.ročník

Nepovinný plavecký výcvik, fotbalový turnaj

 

Povinný plavecký výcvik

Zahraniční stmelovací pobyt

 

Povinný plavecký výcvik

 

Škola v přírodě

Dopravní výchova

 

Škola v přírodě

 

Stmelovací pobyt

 

Lyžařský výcvikový zájezd

 

Ochrana člověka za mimořádných situací

Program protidrogové prevence
a prevence další soc.pat. jevů

MěK- knihovnické minimum

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

 

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

 

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazeny do reedukační péče.

Škola poskytuje péči žákům se specifickými poruchami učení. Ti mohou využít hodiny nápravy čtení a rozšiřujících hodin českého jazyka pod vedením vyškolených reedukačních asistentů. K této výuce učitelé využívají speciální didaktické pomůcky pro integrované žáky, PC programy DysCom, Matik, Terasoft. Žáci pracují dle doporučení PPP v Náchodě ve skupinách s průměrným počtem 3 žáci.

Na každého žáka připravujeme Dohodu mezi ředitelstvím ZŠ a zákonnými zástupci dítěte o vzájemné úzké spolupráci při nápravě poruchy. Součástí dohody je individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem bude pracovat.

Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.

 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

 

Žáci sociálně znevýhodněni tvoří skupinu pocházející z odlišného prostředí (sociálního, kulturního, jazykového), jsou to děti z různých u nás žijících menšin.

Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohrožení sociálně patologickými jevy. Z toho vycházíme a věnujeme takovým žákům  specifickou péči. Důležité je žákům aktivně naslouchat, důležitá je spolupráce s rodiči, navázání kontaktu s rodinou žáka.

Pozornost  je věnována osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožňujeme těmto dětem budovat jejich vlastní identitu, která  vychází z jejich původního prostředí.

 

Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním

 • -.v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů 

 • -.zajištění skupinové nebo individuální práce 

 • -.snížení počtu žáků ve třídě 

 • -.zajištění specifických učebnic a pomůcek 

 • -.volba odpovídajících metod a forem práce 

 • -.případná pomoc asistenta pedagoga 

 • -.nastolení pravidelné spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm 

 • -.vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí 

 

 

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

 

Školní vzdělávací program vytváří podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků, aby rodiče těchto žáků neměli důvod usilovat o jejich přijetí do víceletých gymnázií. Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování.

Možné způsoby výuky

 • -.Individuální vzdělávací plán 

 • -.Rychlejší tempo postupu ve vzdělání 

 • -.Větší množství poznatků 

 • -.Zapojení do samostatných rozsáhlejších prací 

 • -.Dříve než ostatní populace vstupovat do vyšších stupňů vzdělávání 

 • -.Zavést speciální třídy pro nadané žáky 

 • -.Zavést třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků, matematiky či sportovních tříd 

 • -.Vyšší motivace 

 • -.Vést k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším 

 

Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činnosti v hodině, například doprovází na hudební nástroj, předzpívává píseň, účastní se soutěží, reprezentuje školu.

 

Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory na ZUŠ.

 

Žáci nadaní technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou. Při výuce bývají prověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů.

 

Pohybově nadaní žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu.

 

Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním

 

Vycházíme ze zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005

Vzdělávání žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami se může uskutečňovat ve škole nebo ve třídě formou individuální integrace do běžné třídy.Ve všech formách vzdělávání jsou žákům vytvářeny podmínky pro úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

 

 

Začlenění průřezových témat

 

Průřezová témata jsou povinnou součástí vzdělávacího programu. Na I. i II. stupni jsou realizována integrací obsahu tématických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučujícího předmětu.

Průřezová témata se realizují v průběhu 1. a 2. stupně v libovolných ročnících tak, aby na konci 1. a 2. stupně žáci prošli všemi průřezovými tématy a do konce 9. ročníku se seznámili se všemi tematickými okruhy průřezových témat

 

 

iskolaiskola

aktuality